Facebook Pixel
Algemene voorwaarden Alexsar Art

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Alexsar Art
Entinge 2A
9301TV Roden

Telefoonnummer: 085-3037174

E-mailadres: info@alexsar-art.nl

KvK-nummer: 66310598

BTW-identificatienummer: NL002228583B98

 1. Met “Verkoper” wordt hierna bedoeld: Alexsar Art.
 2. Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen van Alexsar Art.
 3. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

Artikel 2 -Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Verkoper, en de klant voor zover van deze algemene voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bepaald.
 2. Voorwaarden die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant, worden derhalve uitdrukkelijk verworpen, tenzij deze in overleg met de Verkoper uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De klant die reeds eerder overeenkomsten met de Verkoper is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nieuwe overeenkomsten van de Verkoper in te stemmen.

Artikel 3 - Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. Verkoper kan een offerte binnen twee werkdagen na aanvaarding door de klant nog te ontbinden. Fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen en het aanbod die logischerwijs niet juist zijn binden de Verkoper niet.
 2. De vermelde prijzen in offertes, aanbiedingen en online bestelomgeving zijn exclusief de wettelijke BTW, verpakkingskosten en transport, tenzij anders aangegeven.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant schriftelijk akkoord geeft op een offerte en of aanbieding heeft gegeven, tenzij de Verkoper de offerte en of aanbieding ontbindt. Mondelinge overeenkomsten worden door de Verkoper schriftelijk bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging waarmee de overeenkomst tot stand komt. Het staat de Verkoper te allen tijde vrij een opdracht te weigeren. Indien de klant een verzoek heeft gedaan om op rekening te betalen, komt de overeenkomst tot stand onder voorwaarde van acceptatie van het verzoek om te betalen op rekening.
 4. Indien de klant het aanbod via de webshop van de Verkoper heeft aanvaard, bevestigd de Verkoper via de elektronische weg de ontvangst van de opdracht en komt de overeenkomst tot stand.
 5. De Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Levering en uitvoering

 1. Tenzij anders overeengekomen vindt de levering af magazijn vestigingsplaats van de Verkoper plaats.
 2. De verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het lid 2 van dit artikel zal de Verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de Verkoper de producten zal afleveren bij de klant en de aflevering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt de Verkoper de klant uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst van op de hoogte.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de klant niet voor het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn de producten afneemt en/of de producten ten onrechte weigert, kan de Verkoper de producten voor rekening van de klant, daaronder het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in kleur en de kwaliteit van de producten, in opslag (laten) nemen. Alle gemaakte en te maken kosten voor het in opslag nemen zijn voor de rekening van de klant. De Verkoper is gerechtigd de producten pas na volledige betaling van de opslagkosten aan de klant te leveren.
 7. Verkoper behoud zich het recht voor om de producten zoals genoemd in lid 6 door te verkopen aan derden en met de klant een nieuwe levertermijn af te spreken.

Artikel 5 - Kwaliteit

 1. Verkoper levert producten volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als beschreven in de online bestelomgeving en de bevestiging, hierin kunnen kleuren een andere weergave vertonen dan de klant ziet. De klant gaat hiermee akkoord en aanvaard lichte kleurafwijkingen wat in de branche als gebruikelijk wordt verondersteld.
 2. Het geleverde product kunnen afwijkingen bevatten tussen de oorspronkelijke product afbeelding en/of het proef product, dit kan niet leiden tot korting, afkeuring of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe aard zijn of in de branche gebruikelijk is.
 3. Verkoper wijst de klant er nadrukkelijk op dat de gebruikte materialen niet brandwerend kunnen zijn. Indien er brandwerendheid vereist is, dan is het aan de klant om hier vooraf de Verkoper van op de hoogte te stellen. Verkoper zal dan een alternatief materiaal proberen te zoeken welke brandwerend gecertificeerd is.

Artikel 6 - Reclames

 1. De klant is verplicht tot controle van de geleverde producten op het moment van aflevering. Reclames en/of klachten wegens gebreken, tekorten en afwijkingen of beschadigingen dienen door de klant met spoed gemeld te worden bij de Verkoper en uiterlijk binnen twee werkdagen. Te late klachten laten alle rechten van de klant vervallen.
 2. Geringe in de branche toelaatbare of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, kleur, afwerking etc. leveren geen grond op voor reclames.
 3. Gebreken die niet direct zichtbaar zijn dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen twee maanden na leveringsdatum, schriftelijk bij de Verkoper gemeld te worden. Deze Reclames moeten door de klant precies omschreven worden en met foto’s onderbouwd worden.
 4. De klant is niet gerechtigd zonder toestemming van de Verkoper producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

Artikel 7 - De prijs

 1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan, is Verkoper gerechtigd de aan de klant in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 2. Verkoper heeft het recht te bedingen dat door de klant - alvorens de producten worden geleverd - een voorschot wordt betaald of zekerheid wordt gesteld.
 3. Indien door de Verkoper duidelijke calculatie fouten zijn gemaakt, die logischerwijs niet juist zijn, kunnen deze ten allen tijde door de Verkoper hersteld worden.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betalingen dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij klant en Verkoper anders zijn overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de termijn in bovengenoemd lid is de klant in verzuim zonder dat hiertoe nadere sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. Verkoper is gerechtigd alle verdere leveringen van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft op te schorten. Verkoper is eveneens gerechtigd leveringen van andere overeenkomsten met de klant op te schorten.
 3. Verkoper heeft het recht als lid 2 zich voordoet aan de klant een wettelijke (handels) rente in rekening te brengen per kalender maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de datum van gehele voldoening.
 4. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de klant.
 5. Verkoper heeft ten allen tijde het recht om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden op grond van vermoedens van een verminderde kredietwaardigheid van de klant, tenzij de klant binnen een door de Verkoper gesteld termijn zekerheid wordt gegarandeerd voor de juiste en tijdige betaling van de waarde van de overeenkomst.
 6. Verkoper heeft te allen tijde, op grond van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van de klant, het recht naar zijn keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het toekomende als ontbonden te beschouwen, tenzij door de klant binnen een door Verkoper te stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen de klant verschuldigd zal worden. In beide gevallen heeft Verkoper recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de order. Op verzoek van de klant kunnen tegen een door Verkoper te beoordelen zekerheid de leveringen worden gecontinueerd.
 7. Verkoper is gerechtigd om de betalingsvoorwaarden te veranderen indien – naar de mening van Verkoper – de kredietwaardigheid van de klant verslechtert. Tot het recht om de betalingsvoorwaarden te veranderen behoort ook het recht om betaling te verlangen voorafgaand aan de start van de productie of levering.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de klant afgeleverde of nog af te leveren producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel aan hem is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit.
 2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
 3. Indien de klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de klant Verkoper toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 4. De klant is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.
 5. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Zolang het eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan is het deze niet toegestaan de geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. In het geval dat Verkoper producten op grond van dit artikel retour neemt zal hij, indien nodig, een creditnota opmaken. De producten worden dan gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten berekend naar het moment van de terugname. De klant is verplicht een eventuele daling in de waarde van de producten te vergoeden.
 8. In het geval dat de klant de producten doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor de producten is nog niet (volledig) voldaan dan is de klant verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te cederen of te verpanden.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, pandemie, epidemie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leveranciers, alsmede tekortkomingen van Verkopers toeleveranciers.
 2. Indien Verkoper haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de klant verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien Verkoper binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de klant na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Verkoper als de klant het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Verkoper jegens de klant gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad van Verkoper, is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige producten althans tot vervanging.
 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van de Verkoper en nooit hoger dan het netto factuurbedrag van de betreffende levering.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het leveren van de producten door ingeschakelde leveranciers of andere derden.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de klant de gebruiksvoorschriften van de producten, waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.
 6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de klant is verstrekt. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures of websites. Verkoper is niet aansprakelijk voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme Uv-straling, hoge temperaturen en andere extreme omgevingsfactoren.
 7. De klant vrijwaart de Verkoper en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het is de klant bekend dat op de producten van de overeenkomst geleverde producten, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, kunnen rusten van zowel Verkoper zelf als van derden, welke rechten hij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
 2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Verkoper en de klant is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.
 3. Door het kopen van een foto schilderij van Verkoper verkrijgt de klant slechts het eigendom aan de roerende zaak. Verkoper blijft te allen tijde eigenaar van de volledige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto. Het is de klant niet toegestaan de producten van Verkoper, waaronder foto’s, te verveelvoudigen, te verhuren, openbaar tentoon te stellen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de klant wel toegestaan producten te verkopen.
 4. Indien de klant kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient hij dit direct aan Verkoper te melden.
 5. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de klant jegens Verkoper een direct opeisbare boete van € 30.000,- (dertig duizend euro),onverminderd het recht van Verkoper nakoming en/of de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 13 - Wijzigen van de algemene voorwaarden

 1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijzigingen bekend zijn geworden.

Artikel 14 - Diverse

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten..
 2. De rechtbank te Assen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, waarbij het Verkoper vrijstaat de klant ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.